Obchodní podmínky

jsme FITNESS FOOD MENU

Pravidla závozu

 • Všechny produkty jsme FITNESS FOOD MENU ( jFFM ) se dodávají vždy v den výroby.
 • Doručení probíhá každý od neděle do čtvrtka (denní frekvence).
 • Konzumace jFFM probíhá následující den po dni doručení.
 • Za dodání se považuje osobní převzetí nebo dodání jFFM na odběrné místo (po dohodě s klientem).
 • Zákazník je povinen dodržovat skladovací podmínky a dobu expirace 1 den.
 • Při dodání prvního jFFM je zákazníkovi dodán i informační leták s bližšími informacemi k použití.
 • V případě státních svátků či výluk je zákazník včas informován na www.jsmeffmenu.cz, sociálních sítích a prostřednictvím letáku.
 • Dodávat Vám bude kurýr jFFM, nikoliv externí distribuční služba.
 • Kontakty na kurýry najdete na tomto webu v sekci “KONTAKTY”.
 • Časové rozmezí dodání jFFM je od 14:00 do 22:00h dle polohy adresy dodání na trase kurýra.
 • O přesnějším času dodání budete informováni telefonicky naší zákaznickou linkou.
 • jFFM nemůže vyhovět striktním časovým požadavkům zákazníka. Samozřejmě se snažíme vyjít zákazníkovi vstříc.
 • O tzv. výluce pro dodání je nutné informovat zákaznickou linku nebo na email [email protected].
 • Informace o výluce ze strany zákazníka je nutné zasílat minimálně 1 den před datem výroby (tzn. 2 dny před datem výluky v jídle).
 • Objednávky se uzavírají vždy nejpozději v 16:00 před datem výroby.
 • Pokud zákazník není k zastižení na uvedené adrese a nereaguje na tel. kontakt zadaný v objednávce, je jFFM považováno za doručené bez nároku na kompenzaci.

Reklamační řád

Preambule

V případě, že přes veškeré úsilí společnosti jsme FITNESS FOOD MENU (jFFM) o zachování vysoké kvality nabízeného zboží, vznikne na straně klienta oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti závady dodaného zboží.

I. Prevence Klient před závazným vybráním nabízeného zboží včetně jeho dodávky, vezme zejména v úvahu účelnost jím závazně objednávaného zboží, výši úplaty (ceny) zboží, a podrobně se seznámí se závaznými smluvními podmínkami FFmenu. Po celou dobu užívání dodaného zboží, je nutné, aby klient věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží zveřejněný na webové prezentaci dodavatele – www.jsmeffmenu.cz. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou trvanlivost zboží, jako např.: uskladněni a ohřev, užívání zboží apod.

II. Základní podmínky Reklamace zboží: Vyskytne-li se u dodaného zboží v záruční době vada, má klient právo tuto vadu reklamovat. Vadou dodaného zboží se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použiti nevhodných nebo nekvalitních surovin z nichž je zboží vyrobeno (připraveno), obalového materiálu zboží, prošlá expirační doba (minimální doba trvanlivosti) zboží ke dni jeho dodání klientovi. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby, v důsledku jeho nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného skladování či ohřevu, jeho částečné či úplné spotřebování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv znehodnocení klientem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Za vadu dodaného zboží nelze současně považovat i tzv. subjektivní nechutnost (nepoživatelnost) zboží, pakliže toto vykazuje standardní známky poživatelnosti, jaké má zboží mít v případě jeho řádného užití, spotřeby. Uplatní-li klient právo z odpovědnosti za vady dodaného zboží řádným způsobem, je společnost, jsmeFITNESS FOOD MENU povinna oprávnění reklamace rozhodnout ve lhůtě do 10 pracovních dní. Do této doby se však nezapočítává doba, potřebná k případnému odbornému posouzení vady. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované dodané zboží kompletní a současně je-li prokázán nákup reklamovaného zboží u společnosti jsmeFITNESS FOOD MENU. Reklamace včetně odstranění vady znamená výměnu reklamovaného zboží, které bude klientovi dodáno po posledním dnu programu.

III. Místo a způsob uplatnění reklamace Zboží: Klient musí uplatnit reklamaci písemně v provozovně společnosti jsmeFITNESS FOOD MENU s poznámkou reklamace zboží. V písemném oznámeni musí
klient dostatečně určitě popsat rozhodné skutečnosti, na základě, nichž reklamaci zboží uplatňuje.
Současně je klient povinen dostatečně prokázat existenci okolností, opravňujících jej k důvodné
reklamaci dodaného zboží. Společnost jsmeFITNESS FOOD MENU je povinna písemně potvrdit klientovi, kdy právo z odpovědnosti za vady zboží uplatnil, údaj o způsobu řešení reklamace a o době jejího trvání. Jakmile klient uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se písemně nedohodne s jsmeFITNESS FOOD MENU jinak.

IV. Lhůty pro uplatnění reklamace zboží Právo z odpovědnosti za vady zboží musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada zboží vyskytla. Případné prodlení při pokračujícím užívaní zboží může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba zboží je 24 hodin a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li však na prodávaném zboží, tj. na jeho obalu, popř. příbalovém letáku, vztahujícím se k prodávanému (dodávanému) zboží, vyznačena lhůta k použíti zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Pokud je výsledkem reklamačního řízeni výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. V. Bližší specifikace pojmu zboží a vada zboží Za zboží je považován každý denní set pěti jídel, tj. připravených nutričně vyvážených pěti pokrmů, určených k okamžité konzumaci v souladu s podmínkami programu jsmeFITNESS FOOD MENU Za vadu zboží se zejména považuje nedostatečná, avšak jsmeFITNESS FOOD MENU garantovaná hmotnost (gramáž). Tolerované odchylky jsou 500 kJ energetické hodnoty na 1 pokrm. Neúplnost (nekompletnost) denního setu pěti jídel a takovýto stav denního setu pěti jídel, který odporuje obecně závazným právním předpisům na úseku ochrany spotřebitele a hygieny, jakož i hygienickým normám. Jde-li o vadu zboží, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má klient právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné.

V. Závěrečná ustanovení Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 40l1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č.634l1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném zněni, jakož i dalších obecně závazných, právních předpisů. Společnost jsmeFITNESS FOOD MENU oprávněna tento reklamační řád kdykoliv, dle svého uvážení, avšak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, měnit či doplňovat. Práva a povinnosti jsmeFITNESS FOOD MENU klienta se však řídí zněním reklamačního řádu platného v okamžiku řádného uplatnění reklamace zboží klientem.

Storno podmínky

 • Za objednávku se považuje dokončení, vyplnění a odeslání povinných údajů v objednávkovém formuláři na www.jsmeffmenu.cz.
 • V případě zrušení objednávky bez reklamace si jsme FITNESS FOOD MENU vyhrazuje právo nároku až 30 % stornopoplatku.
 • Stornopoplatek je účtován vždy ze zaplacené ceny zákazníkem vztahující se na stornovanou objednávku.
 • Zbývající částka po odečtení stornopoplatku je zaslána zákazníkovi na předložený účet.

jsme FITNESS FOOD MENU

Direct Incorporation s.r.o.

Lidická 700/ 19, 602 00, Brno

IČ: 11876620

www.jsmeffmenu.cz

Pro tento region hledáme zastoupení

Využijte našich zkušeností a léty ověřených postupů. Přidej se k nám.
Libor Coufal